Zasady i warunki

 

Warunki korzystania z witryny internetowej

 

Ta strona zawiera informacje o warunkach korzystania z naszej strony internetowej, na których można z niej korzystać, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej strony, oświadczasz, że akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony.

 

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Czasami dostęp do niektórych części naszej strony, lub całej strony może być ograniczony do użytkowników, którzy zarejestrowali się u nas.

Jeśli wybierzesz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem nie zastosowałeś się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

 

Korzystając z naszej strony, musisz przestrzegać następujących postanowień:

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do posiadania dostępu do naszej strony. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome tych warunków i że ich przestrzegają.

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie, a także w materiałach opublikowanych na niej. Prace te są chronione przez prawa autorskie i traktaty na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię, a także pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do osobistego użytku i możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na materiały zamieszczone na naszej stronie.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane, a także nie wolno wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub jakichkolwiek grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (oraz status zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze uznany.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawo do korzystania z naszej strony wygasa natychmiast, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały wykonane.

Nie wolno korzystać z naszej strony w sposób, który narusza wszelkie obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy, do przesyłania lub zamówić wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub materiałów promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy akwizycji.

Nie wolno korzystać z naszej strony w sposób niezgodny z prawem, oszukańczy lub mający jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.

Przekazywać lub zlecać wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnej akwizycji.

Do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, spyware, adware lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu negatywnego wpływu na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

 

Regularne aktualizacje naszej strony

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał na naszej stronie może być nieaktualny w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

 

Poleganie na zamieszczonych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają na celu stanowić porady, na której należy polegać. Dlatego zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez odwiedzających naszą stronę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich treści.

 

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie internetowej są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich poprawności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy przedsiębiorstw oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób implikowane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.

Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej strony, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym, bez ograniczeń, wszelką odpowiedzialność za:

 

oraz za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, pod warunkiem, że ten warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń dotyczących utraty lub uszkodzenia własności materialnej lub wszelkich innych roszczeń dotyczących bezpośrednich strat finansowych, które nie są wyłączone przez którąkolwiek z kategorii określonych powyżej.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o użytkowniku zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przeze Ciebie dane są dokładne.

Transakcje zawierane za pośrednictwem naszej strony

Umowy na dostawę towarów, usług lub informacji utworzonych za pośrednictwem naszej strony lub w wyniku wizyt dokonanych przez Ciebie będą regulowane przez odrębne warunki naszej umowy konta z Tobą.

 

Przesyłanie materiałów na naszą stronę

W każdym przypadku, gdy korzystasz z funkcji, która pozwala na przesyłanie materiałów do naszej witryny, lub do nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami naszej witryny, musisz przestrzegać standardów treści określonych w naszej polityce akceptowalnego użytkowania. Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami i zwalniasz nas z odpowiedzialności za naruszenie tej gwarancji.

Materiały zamieszczane na naszej stronie nie mogą:

 

Wszelkie materiały przesłane na naszą stronę będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do korzystania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że materiały opublikowane lub przesłane przez Ciebie na naszą stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec osób trzecich, za treść lub dokładność materiałów zamieszczonych przez Ciebie lub innych użytkowników naszej strony.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub postów zamieszczonych na naszej stronie, jeśli naszym zdaniem materiały te nie są zgodne ze standardami treści określonymi w naszej polityce akceptowalnego użytkowania.

 

Usługi interaktywne

Możemy od czasu do czasu świadczyć usługi interaktywne na naszej stronie (usługi interaktywne).

W przypadku świadczenia przez nas jakichkolwiek usług interaktywnych, dostarczymy Państwu jasnych informacji na temat rodzaju oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest to moderacja ludzka czy techniczna). Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkowników (a w szczególności dzieci) ze strony osób trzecich podczas korzystania przez nich z jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej na naszej stronie i w każdym przypadku podejmiemy decyzję, czy w świetle tych zagrożeń właściwe jest zastosowanie moderacji danej usługi (w tym jakiego rodzaju moderację należy zastosować). Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej na naszej stronie i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych standardów treści, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

Korzystanie z jakichkolwiek naszych usług interaktywnych przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów. Zalecamy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, aby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w sieci, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Nieletni, którzy korzystają z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni.

W przypadku gdy moderujemy usługę interaktywną, zazwyczaj zapewniamy Państwu możliwość skontaktowania się z moderatorem w przypadku pojawienia się obaw lub trudności.

 

Wirusy, hakerstwo i inne wykroczenia

Nie wolno nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej strony, serwera, na którym jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały własnościowe w związku z korzystaniem z naszej strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na stronach z nią związanych.

 

Zawieszenie i zakończenie

Będziemy ustalać, według własnego uznania, czy nastąpiło naruszenie tych warunków poprzez korzystanie z naszej strony. Gdy naruszenie tych zasad miało miejsce, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Niezastosowanie się do tych warunków stanowi istotne naruszenie i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:

Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie Państwu prawa do korzystania z naszej strony.

Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów zamieszczonych przez Ciebie na naszej stronie.

 

Wydanie ostrzeżenia dla Ciebie.

Postępowanie prawne przeciwko Tobie o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym, ale nie tylko, uzasadnione koszty administracyjne i prawne) wynikające z naruszenia.

Dalsze działania prawne przeciwko użytkownikowi.

Ujawnienie takich informacji organom ścigania, które w uzasadniony sposób uznamy za konieczne.

Wykluczamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie tych warunków. Reakcje opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone, a my możemy podjąć wszelkie inne działania, które zasadnie uznamy za stosowne.

 

Łączenie się z naszą witryną

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzić naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz, ale nie wolno Ci zamieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje.

Nie wolno umieszczać linków z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza strona nie może być umieszczona w ramce na żadnej innej stronie, ani nie wolno tworzyć linków do żadnej części naszej strony poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na kopiowanie bez uprzedzenia. Strona, z której pochodzi link, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami określonymi w sekcji "Umieszczanie materiałów na naszej stronie" powyżej.

 

Łączenie się z naszą stroną

Użytkownik może zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodząc naszej reputacji i nie wykorzystując jej, ale nie może zamieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją.

Nie wolno umieszczać linków z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza strona nie może być umieszczona w ramce na żadnej innej stronie, ani nie wolno tworzyć linków do żadnej części naszej strony poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na kopiowanie bez uprzedzenia. Strona internetowa, z której pochodzi link, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami określonymi w sekcji "zamieszczanie materiałów na naszej stronie" powyżej.

 

Linki z naszej strony

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla Państwa informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Wszelkie skargi i zapytania dotyczące linków do innych witryn lub zasobów udostępnianych przez osoby trzecie należy kierować do tych osób. ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za kontaktowanie się w imieniu użytkownika z innymi stronami lub dostawcami zasobów osób trzecich.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Sądy mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytą na naszej stronie, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych warunków w kraju zamieszkania użytkownika lub innym odpowiednim kraju.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem.

 

Zmiany

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym czasie poprzez zmianę tej strony. Oczekuje się, że będziesz sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące dla Ciebie. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione przez postanowienia lub uwagi opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.